Dagmar Krylová

Dagmar Krylová

Zástupce klubu
Všichni v našem klubu jsou svobodni.Nikdo není nijak omezován.Aktivní pohodáři jsou vítáni.V současné době máme 764 členů.
mr.labuznik@windowslive.com tel.725136801

Stanovy

Sídlo sdružení bylo přemístěno do - Meziklasí 19
strana 1

strana 1

strana 2

strana 2

strana 3

strana 3

registrace

registrace

img004.jpg  216.84kB
Dodatek ke stanovám Klubu labužnických pohodářů - občanské sdružení č.1.


Doplněk hlasovacího práva členů sdružení.


1)hlasovací právo

Účastí na zasedání valné hromady klubu Labužnických pohodářů - občanské sdružení (dále jen KLP) vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti. Zatímco právo účastnit se zasedání valné hromady zůstává členovi zachováno po celou dobu jeho účasti v KLP, právo hlasovat o předložených návrzích (právo hlasovací) může mít pouze člen, jenž je zapsán v klubu déle než půl roku.To znamená, že se každý člen od počátku zapsání do KLP sice může zasedání valné hromady zúčastnit, nemůže však na ní hlasovat. Všechna ostatní práva (např. právo vyjádřit se k projednávané záležitosti) mu ovšem zůstávají zachována.


2)členství ve sdružení

a. Členem sdružení může být každá fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy, je trvale hlášená v místě pobočky klubu ke které se hlásí a dodržuje usnesení orgánů společnosti. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou sdružení. O přijetí rozhodují členové sdružení na své časově nejbližší valné hromadě prostou většinou hlasů. Přijetí člena se sděluje písemně. Sdružení vede evidenci členů.
Vedle aktivních členů se mohou stát fyzické i právnické osoby čestnými členy sdružení. Čestným členem může být zvolen každý, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.
Komentář:
Funkce čestného člena je záležitostí spíše exkluzívní, ale není vyloučeno ji ve stanovách zřídit, vzhledem k tomu, že je tímto způsobem možné ocenit člověka, kterého si vážíme, nebo si zavázat osobu vlivnou, která může organizaci pomoci už svým jménem.3. Člen sdružení má právo:

zúčastnit se valné hromady, každý člen - fyzická osoba má jeden hlas. Čestní členové sdružení mají hlas poradní. Za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo písemně zvolený zástupce. Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně zvoleného zástupce.
Čestní členové mají právo vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky,
být informováni o veškeré činnosti sdružení, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve sdružení.


4. Člen sdružení má povinnost:

dodržovat stanovy, plnit usnesení valné hromady, dozorčí rady a jejich operativních rozhodnutí,
ve stanovené výši přispívat k úhradě nákladů sdružení vzniklých v běžném roce,
aktivně hájit zájmy sdružení dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
účastnit se zasedání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.


5.stanovený příspěvek:

Stanovená výše úhrady nákladů s vedením klubu je 1000 Kč ročně za každou jednu pobočku klubu. Další příspěvky jsou dobrovolné dle uvážení jednotlivých členů sdružení. Pokladníkem klubu byla zvolená Ivana Mendlová- Rejčkov.

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (55 | 33%)
Červenec 2009 se bude konat v Říčanech u Prahy již zavedený a hojně navštěvovaný STARÁK.Podrobnější informace po sněmu klubu.Jinak se můžete číhnout na -www.starak.cz - http://www.starák.rajče.net
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one